Da Hua Shui Hu [Model NJ100]

The Famicom Game by Shenzhen Nanjing Technology Co., Ltd.

Da Hua Shui Hu [Model NJ100] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [Console] Famicom Game

大话水浒 © 200? Nanjing.

(Da Hua Shui Hu)

TECHNICAL INFORMATION

Game ID: NJ100

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on June 12, 2015