Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi Kudan Shougi - Shingiryuu [Model SHVC-A23J-JPN]

The Nintendo Super Famicom Game by Varie Corp.

Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi Kudan Shougi - Shingiryuu [Model SHVC-A23J-JPN] screenshot

DESCRIPTION

Emulated in MAME ! [CONSOLE] Nintendo Super Famicom Game

Asahi Shinbun Rensai - Katou Hifumi Kudan Shougi - Shingiryuu © 1995 Varie

TECHNICAL INFORMATION

[Model SHVC-A23J-JPN]

SOURCES
Game's ROM.

Page last modified on December 13, 2012